Βασιλική Σίδη, Ιωάννα Φραγκανδρέα – Nixon
Δημήτριος Ε. Κολιούσκας

Αφοι Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε

Ο παιδιατρικός καρκίνος είναι σπάνια ασθένεια με ιδιαίτερες μορφές και εκδηλώσεις που σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων αντιμετωπίζεται με επιτυχία, εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα. Η παιδιατρική ογκολογία παρουσιάζει αλματώδη πρόοδο, τόσο στη συνολική επιβίωση, όσο και στο ποσοστό ίασης των πασχόντων παιδιών. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί οφείλεται στη βελτίωση της διάγνωσης και σταδιοποίησης των ασθενών, στην πρόοδο των χειρουργικών μεθόδων, στη σύγχρονη χημειοθε¬ραπεία με συνδυασμούς φαρμάκων, στις νέες τεχνικές ακτινοθεραπείας, στην πρόοδο της υποστηρικτικής θεραπείας, στην αλλαγή νοοτροπίας και στην συνεργασία. Εν τούτοις, ένας σημαντικός αριθμός πασχόντων παιδιών πεθαίνει ακόμα από καρκίνο. Για τον λόγο αυτό απαιτείται επιτακτικά η περαιτέρω ευαισθητοποίηση και επιμόρ¬φωση του γενικού ιατρού και του παιδιάτρου ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ύποπτα συμπτώματα και σημεία και να παραπέμψουν το παιδί σε εξειδικευμένα κέντρα, ώστε να τεθεί έγκαιρα η διάγνωση και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η νόσος.

Τα σαρκώματα των μαλακών μορίων (ΣΜΜ) συνιστούν μια ετερογενή ομάδα που αποτελεί το 65% των κακοήθων νοσημάτων της παιδικής ηλικίας. Αν και οι σημαντικές πρόοδοι των τελευταίων χρόνων συνέβαλλαν στην αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση των ΣΜΜ, η έγκαιρη διάγνωση κατέχει πρωτεύοντα ρόλο.

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται στον γενικό ιατρό και τον παιδίατρο για να τους δώσει τα εφόδια και τις ειδικές γνώσεις ώστε να υποπτευθούν έγκαιρα την ύπαρξη του σαρκώματος, να κατευθύνουν τη διαγνωστική σκέψη και να οδηγήσουν άμεσα τον μικρό ασθενή στο κατάλληλο εξειδικευμένο κέντρο.

Dr Βάσω Σίδη
Παιδίατρος / Ογκολόγος